မွတ္ပုံတင္ရန္


ကမာၻ႕ဖလားခန္႕မွန္း ျပိဳင္ပြဲဝင္ရန္အတြက္ မူရင္းမွတ္ပံုတင္နာမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႕ကို မွန္ကန္စြာျဖည့္သြင္းရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။


အေကာင့္၀င္ေရာက္ရန္